Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistajuus ja toimiala

HASO on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Toimialana on omistaa tai vuokraoikeudella hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja, sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai määräaikaisen vuokrasopimuksen nojalla.

Helsingin kaupunki ainoana omistajatahona takaa HASOn asukkaille reilun asumismuodon, sillä omistaja ei hae omistukselleen tuottoa. HASOn toimintaa ohjaa asumisoikeuslaki sekä kaupungin hallintoelinten tekemät päätökset. HASOn hallintoa ohjaa yhtiölaki, kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen 12.6.2006 hyväksymä yhtiön ja asukkaiden välinen yhteishallintomalli, joka pohjautuu lakiin yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Perustiedot Helsingin Asumisoikeus Oy:stä, HASOsta

HASO on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Suomen neljänneksi suurin ja Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailu perustuu asuntojen lukumäärään. HASO muodostuu 95 asuinkohteesta, joissa on 4885 asuntoa (12/2019). Kohteet sijaitsevat erinomaisilla alueilla Helsingissä. Asuinneliöitä on yhteensä noin 330 000 m² ja kohteissa asuu yli 9000 asukasta (12/2019). Yhtiön tilinpäätöksen taseen loppusumma oli lähes 800 milj. euroa vuonna 2017 ja liikevaihto 37 milj. euroa (vastaavat luvut vuonna 2017 olivat 700 milj. ja 33,1 milj.).

Rakennuskanta ja uudisrakentaminen Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisesti

Yhtiön rakennuskanta on nuorta: Ensimmäinen kohde on valmistunut vuonna 1993 ja viimeisin kohde vuonna 2019. Näin nykyisten kohteiden keski-iäksi tulee noin yhdeksän vuotta. Uudisrakentaminen jatkuu Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2007 - 2018 mukaisesti. Ohjelma säätelee Helsingin maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Keskeisiä tavoitteita ohjelmassa ovat monipuolisen asuntotarjonnan lisääminen erilaiset väestöryhmät ja elämäntilanteet huomioiden, asumisolojen parantaminen kestävän kehityksen arvoihin sitoutuen, asuntomarkkinoiden tasapainottaminen ja rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen. Uudet asuinalueet rakennetaan vetovoimaisiksi ja omaleimaisiksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Ohjelmakauden tavoitteena on nostaa Helsingin kaupungin oman asuntotuotannon (Asuntotuotantotoimisto rakennuttaa) määrä keskimäärin 1500 asuntoon vuodessa, josta välimuotoasumistuotantoa (asumisoikeus- ja osaomistuasuntotuotanto) on 600 asuntoa (40 %) vuodessa verrattuna valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon (750 asuntoa / 50 %) ja vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon (150 asuntoa / 10 %). Ohjelma linjaa HASOn kasvavaksi ja vahvistuvaksi yhtiöksi. Asukkaille kasvu merkitsee taloudellista vakautta ja joustavuutta vaikkapa silloin, kun asunnon vaihtaminen on ajankohtaista.

Hallinto ja yhteishallinto

HASOn palveluksessa on toimitusjohtaja Juha Viljakainen, kiinteistö- ja talouspäälliköt sekä kiinteistöassistentti. Isännöinti- ja ja viestintäpalvelut HASO ostaa isännöintitoimistosta. Järjestely on käytännöllinen ja kustannustehokas. HASOn yhteishallintomalli on toimiva niin paperilla kuin käytännössä. Malli mahdollistaa asukkaiden HASO-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla. Asukkaiden ja talohallitusten aktiivisuudella on todellista myötävaikutusta asumiskustannuksiin ja -tyytyväisyyteen.

Yhteishallinnon tasoja ovat:

  1. Asukkaiden talokokous. Talo viittaa tässä HASO-kohteeseen, joka voi muodostua useasta rakennuksesta.
  2. Talohallitus ja puheenjohtaja tai kohdetta edustava yhteyshenkilö, joka on talokokouksen valitsema.
  3. Talohallitusten puheenjohtajien kokous, joka valitsee yhtiön hallituksen asukasjäsenet ja heille varajäsenet (3 asukasjäsentä).
  4. Yhtiön hallitus, jonka nimittää yhtiökokous kaupunginhallituksen esityksestä. Yhtiön hallitus muodostuu kolmesta asukasjäsenestä, kahdesta kaupunginhallituksen ehdottamasta luottamushenkilöjäsenestä ja kahdesta virkamiesjäsenestä. Hallitus nimeää työvaliokunnan ja tarvittaessa muita työryhmiä.
  5. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta.

Arvot ja tavoitteet

Yhtiön arvot ja tavoitteet ovat konkreettisia ja lähellä asukasta. Huolehdimme monin tavoin:

  • asukastyytyväisyydestä: Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Kyselyvastaukset antavat tärkeätä tietoa päätöksentekoon.
  • kiinteistöjen arvon säilyttämisestä: Tarvittavat korjaukset suoritetaan aikailematta. Peruskorjaus- ja riskirahastot ovat riittäviä.
  • ympäristöasioista: Energian ja vedenkulutusta seurataan, jätteet kierrätetään, sijainnit ovat joukkoliikenneväylien ulottuvilla, pihat suunnitellaan viihtyisiksi ja viihtyisyyttä ylläpidetään.
  • kilpailukykyisistä hoito- ja pääomakustannuksista.

Hason yhteishallinnon toimintaohje

Asukastyytyväisyyskyselyn 2016 tulokset

Uuden ajan historiikki - asumisoikeusasuminen 25 vuotta

HASO-kohteissa asukaskokous valitsee talohallituksen ja talohallituksen puheenjohtajan. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun valitun yhteyshenkilön tehtävänä on edustaa asukkaita ja taloa sekä toimia yhteyshenkilönä HASOon päin. Valittu henkilö myös edustaa kohdettaan kaikkien puheenjohtajien yhteisessä puheenjohtajien kokouksessa noin kolme kertaa vuodessa.
HASOn hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista kolme on HASO-asukkaita. Malli mahdollistaa tehokkaasti asukasdemokratian toteutumisen. Hallituksen ja työvaliokunnan toimikausi on kaksi vuotta ja kausi alkaa toukokuusta.
HASOn palveluksessa on toimitusjohtaja Juha Viljakainen sekä kiinteistö- ja talouspäällikkö. Isännöinti- ja ja viestintäpalvelut HASO ostaa isännöintitoimistosta. Järjestely on käytännöllinen ja kustannustehokas.
Helsingin Asumisoikeus Oy, HASO on perustettu 28.9.1992 ja se on nykyisin Helsingin suurin ja Suomen neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Valmiita asuntoja on yhteensä 4885.