Hallinto ja asukashallinto

HASO on osa Helsingin kaupunkikonsernia ja yhtiön hallinnossa asukkailla on tärkeä rooli. HASOn asukashallinto mahdollistaa asukkaiden HASO-asumisen asiantuntijuuden huomioimisen ja hyödyntämisen hallinnon kaikilla tasoilla.

Asukkaiden aktiivisuudella asukashallinnon eri tasoilla on todellista myötävaikutusta asumiskustannuksiin ja -tyytyväisyyteen.

Asukashallinnon tasoja ovat:

Asukaskokous. Yhden kohteen asukkaiden kokous, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Asukastoimikunta ja puheenjohtaja tai kohdetta edustava yhteyshenkilö, joka on asukaskokouksen valitsema. Asukastoimikunta valitaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Asukastoimikuntien puheenjohtajien kokous, joka valitsee ehdokkaat yhtiön hallituksen asukasjäseniksi ja varajäseniksi sekä valitsee jäsenet HASO-YTE-yhteistyöelimeen.

HASO-YTE-yhteistyöelin, johon ehdolle voivat asettua asukastoimikuntien puheenjohtajat. HASO-YTE keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelimeen valitaan 10 puheenjohtajaa. HASO-YTE:n toimikausi on kaksi vuotta.

Asukasedustajat yhtiön hallituksessa. Yhtiön hallitus muodostuu kolmesta asukasjäsenestä, kahdesta kaupunginhallituksen ehdottamasta luottamushenkilöjäsenestä ja kahdesta virkamiesjäsenestä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Asukashallinnon toimintaohje (pdf)

Asukastyytyväisyyskyselyt