29.3.2021

HASOn asukkaat ovat tyytyväisiä asumisen laatuun ja hintaan – asukastyytyväisyys on hyvällä tasolla poikkeuksellisen vuoden jälkeen

Kuvassa: HASO Ruutipuisto kevättalven auringossa.

HASOn vuosittainen asukastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2020. Kyselyssä vastanneiden asukkaiden tyytyväisyys oli noussut keskimäärin jokaisessa kategoriassa ja oli hyvällä tasolla.

Kysely lähti postitse satunnaisotannalla valituille 1000 taloudelle ja lisäksi kaikille asukkaille tarjottiin mahdollisuus vastata avoimen linkin kautta. Kutsutuista vastaajista kyselyyn vastasi 365 (vastausprosentti oli 37 %, edellisvuonna 22 %) ja avoimen linkin kautta vastauksia tuli 448 (edellisvuonna 421). Kyselyn aikaistaminen marraskuulle vaikutti vastausprosentin kasvuun.

Kysymykset olivat edellisen vuoden mukaisia ja siten tulokset ovat vertailukelpoisia. Kyselyssä oli mahdollisuus myös avoimille palautteille, joiden kautta saatiin runsaasti tietoa toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Asukkaat viihtyvät asuintaloissaan erittäin hyvin

Suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku* on ollut HASOlla erittäin hyvällä tasolla, ja tänä vuonna se nousi tasolle +65 (viime vuonna +54). Myös avoimen linkin kautta vastanneilla NPS-luku oli noussut: se oli tänä vuonna +58 ja edellisvuonna +55. Suurin osa vastaajista piti HASOlla asumista edullisena ja turvallisena, ja asumisen hinta-laatusuhde keräsi kiitosta.

Asumisajan perusteella suositteluhalukkuudessa ei ollut havaittavissa juurikaan eroja: HASOa suosittelisivat lähes yhtä todennäköisesti sekä vastikään asuntoonsa muuttaneet että yli 10 vuotta asunnossaan asuneet.

Asunnoissa viihtyminen, asunnon sijainti sekä yleinen järjestys asuintaloissa saivat edellisien vuosien tapaan parhaat arvosanat (4,16–4,25 asteikolla 1–5). Moni kiitti kohdettaan rauhalliseksi ja naapureita mukaviksi.

Isännöinti sai hyvät arviot, vaikka parannettavaa on edelleen

Arviot isännöintitoimiston toiminnasta paranivat hieman viime vuodesta ja olivat hyvällä tasolla. Tyytyväisiä oltiin erityisesti toimistohenkilökunnan antamaan palveluun. Korkein arvio (3,92) saatiin vastike- ja maksuasioiden hoitamisesta. Isännöitsijät saivat parhaan arvion järjestyshäiriöiden hoitamisesta (3,62) sekä asiantuntemuksestaan ja ammattitaidostaan (3,59). Kehitettävää ilmeni isännöitsijöiden toiminnan nopeudessa (3,17).

Huoltojen toimintaan ollaan tyytyväisiä

Huoltoyhtiön toiminnasta annetut arviot olivat nousseet viime vuodesta ja huoltoyhtiöt saivat kokonaistyytyväisyyden arvioksi erittäin hyvän arvosanan (3,69). Lähes 70 % vastaajista arvioi huoltoyhtiön toiminnan kokonaisuudessaan erinomaiseksi (5) tai hyväksi (4). Huoltoja pidettiin helposti tavoitettavina, osaavina ja ammattitaitoisina. Kehittämisalueina arvioissa ja avoimista palautteista nousi esille erityisesti jätehuoneiden siisteys.

Siivouksen taso on parantunut edellisvuodesta

Edellisen kyselyn tuloksissa oli nähtävissä notkahdus tyytyväisyydessä siivoukseen. Tämän kyselyn perusteella tilanne näyttää parantuneen. Siivousyhtiöt saivat toiminnastaan nyt kokonaistyytyväisyyden arvosanaksi 3,41 (edellisvuonna 3,18). Erityisesti tyytyväisyys porrashuoneiden ja hissien siivouksen tasoon oli kohentunut. Myös talosaunojen siivouksen saamat arviot (3,22) olivat parantuneet merkittävästi. Talosaunojen sekä pesuloiden ja muiden yhteisten tilojen siivouksessa on kuitenkin yhä eniten parantamisen varaa.

Viestintä ja tiedonkulku – asukasvaikuttamisen mahdollisuuksista kaivataan lisää tietoa

Viestinnän ja tiedonkulun tulokset olivat edellisvuoden kaltaisia. Asukkaat olivat tyytyväisiä erityisesti HASOn tiedotteiden ja kotisivujen sisältöön ja laatuun.
Heikon arvosanan sai asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa HASOn toimintaan (2,59).

Lisäksi arvosana asukkaiden mahdollisuuksista vaikuttaa oman kohteen asioihin oli heikentynyt hieman edellisvuodesta (2,85). Avoimista vastauksista voidaan arvioida, että koronan vuoksi mm. perutut asukaskokoukset ja talkoot ovat heikentäneet asukkaiden kokemia asukasvaikuttamismahdollisuuksia.

Vastauksista oli tunnistettavissa kolme viestinnän, tiedonkulun ja asukasvaikuttamisen kehittämiskohdetta:

  1. Korjaukset ja remontit – tarvitaan lisäviestintää tulevien vuosien korjauksista
  2. Asukasvaikuttaminen – kuinka asukas voi vaikuttaa asumiseen koko yhtiössä ja omassa kohteessaan.
  3. Asumisoikeuslain uudistus – mitkä ovat uuden asumisoikeuslain vaikutukset

Nämä kehityskohteet otetaan huomioon viestinnässä ja esimerkiksi asumisoikeuslain uudistamisesta tiedotetaan.

Palkinnot on postitettu voittajille

Kyselyyn vastaajien ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme 50 € lahjakorttia Stockmannille. Arvonnan suoritti kyselyn toteuttanut tutkimustoimisto Feelback Group Oy. Onnelliset voittajat asuvat kohteissa HASO Vienanpuisto, HASO Gunilla ja HASO Eliel. Lahjakortit postitettiin voittajille tammikuun viimeisellä viikolla.

Kiitos runsaista vastauksista! Koronavuosi on rajoittanut muun muassa yhteisten tilojen käyttöä, asukaskokousten järjestämistä sekä huoltojen ja pienten korjausten toteuttamista. Rajoituksista huolimatta asukkailla on ollut ymmärrystä ja joustavuutta, ja poikkeustilanteesta huolimatta asukastyytyväisyyden taso on säilynyt hyvällä tasolla.

Asukastyytyväisyyskyselyn raporttiin voi tutustua täällä:
Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset 2021

*NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisitte asumista HASOn asunnoissa?”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0–6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9–10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … +100. Yleisesti yli 40 menevää NPS-lukua pidetään erinomaisena.