31.3.2022

HASOn asukastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla toisenakin koronavuotena


Kuva: Oikealla kuvassa HASO Sprintti ja taustalla HASO Startti Myllypurossa.

HASOn vuosittainen asukastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2021. Tulokset olivat keskimäärin lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna (kaikkien väittämien summamuuttuja on nyt 3,56 ja edellisvuonna 3,63, asteikko 1–5). Isännöintiä arvioitiin kyselyssä kriittisemmin, mutta viestinnän ja tiedonkulun sekä siivouksen arviot hieman paranivat. 

HASO-asunnoissa viihdytään pitkään

Edellisessä kyselyssä HASOn suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku* nousi ennätyksellisen korkealle tasolle (65) ja pysyi nyt lähes samalla tasolla (64). Asukkaat suosittelevat HASO-asumista erityisesti hyvän hinta-laatusuhteen, asumisen turvallisuuden sekä kohteiden hyvän sijainnin ansiosta.

HASOlla viihdytään riippumatta asuinpaikasta tai asumisajasta. Asumisajassa verraten NPS-luvut ovat yli 60 niin 0–1 vuotta asunnossaan asuneiden kuin pidempään asuneiden vastaajien joukossa. Asumisajat HASOn asunnoissa ovat pitkiä: kutsutuista vastaajista jopa 27 % oli asunut nykyisessä asunnossaan yli 10 vuotta.

Erityisen hyvät arviot HASO-asukkaat antavat asunnon sijainnille, asunnossa viihtymiselle ja yleiselle järjestykselle asuintaloissa, jotka kaikki saavat keskiarvoksi yli 4. Vastaajat toivovat piha-alueiden kehittämistä, mutta tyytyväisyys yhteisten tilojen kuten talosaunan, pesulan ja kerhohuoneen toimivuuteen on noussut merkittävästi viime vuodesta ja myös korona-aikaa edeltävistä vuosista.

Isännöintiä arvioidaan kriittisemmin

HASOn asukkaiden keskuudessa arvioidaan kyselyssä aiempaa kriittisemmin Kiinteistö-Tahkolan isännöintipalveluita. Kaikkien isännöintiä koskevien kysymysten summamuuttuja on nyt 3,15 (edellisenä vuotena 3,38).

Asukkaiden kriittisyys on kasvanut sekä isännöitsijöiden että toimiston muun henkilökunnan tavoitettavuudessa ja yhteydenottopyyntöihin vastaamisessa, ja siten myös yhteyden saamisen helppoudessa ja toiminnan nopeudessa. Järjestyshäiriöiden hoitamisen arvio on heikentynyt eniten ja on nyt 3,14 (edellisvuonna 3,62). Parhaan arvion puolestaan saa palvelu vastike- ja maksuasioissa (3,78).

Tutkimuksen tuloksia on käyty läpi isännöinnin kanssa, ja kehittämiskeskusteluissa isännöinnin vastausaikoihin ja tavoitettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös muiden yhteistyökumppanien kanssa asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia hyödynnetään yhteistyön kehittämisen pohjana.

Huollon ja siivouksen asiakaspalveluun ollaan tyytyväisiä

Tyytyväisyys siivoukseen on pysynyt nyt hyvällä tasolla parin vuoden takaisen notkahduksen jälkeen ja jopa noussut hieman edellisvuodesta. Arviot porrashuoneiden ja hissien siisteydestä ovat identtisiä edellisvuoteen, mutta yhteisten tilojen kuten pesulan ja talosaunan siivouksen tason arviot ovat nousseet kautta linjan.

Isännöinnin, huoltoyhtiöiden sekä siivouksen palveluista erityisesti huoltoihin ollaan tyytyväisiä. Huoltoyhtiöiden tavoitettavuus ja ammattitaito koetaan hyväksi. Lisäksi sekä huollot että siivoukset saavat asiakaspalvelustaan kiitosta.

Viestintä ja tiedonkulku: erilaisten kohderyhmien tarpeet huomioidaan

HASOn viestintään kuten tiedotteiden laatuun ja kotisivujen sisältöön ollaan yleisesti tyytyväisiä. Vastaajissa erottuu kaksi erilaista asukasviestinnän kohderyhmää: ne asukkaat, jotka eivät käytä nettiä ja arvostavat paperiviestintää sekä ne, jotka toivovat sähköisen viestinnän ja palvelujen kehittämistä. Nämä molemmat kohderyhmät otetaan jatkossakin HASOn viestinnässä huomioon. Muun muassa asukkaan sähköisten palvelujen sekä remontteihin liittyvän viestinnän kehittäminen ovat käynnissä.

Viestinnän ja tiedonkulun osa-alueella lisäksi arviot asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa oman kohteen asioihin sekä arviot kohteen sisäisestä tiedottamisesta ovat hieman parantuneet edellisvuodesta.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuskysely lähetettiin postitse marraskuun lopulla satunnaisotannalla valituille 1000 HASO-taloudelle ja lisäksi kaikille asukkaille tarjottiin mahdollisuus vastata kyselyyn avoimen linkin kautta. Kutsutuista vastaajista kyselyyn vastasi 285 (vastausprosentti 29 %, edellisvuonna 37 %) ja avoimen linkin kautta vastauksia kertyi peräti 619 (edellisvuonna 448). Tutkimuksen toteutti riippumaton tutkimustoimisto Feelback Oy.

Lisäksi avoimien palautteiden kautta saatiin runsaasti tietoa ja ehdotuksia toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi.

Vastaajien kesken arvottiin kolme 50 € lahjakorttia Stockmannille. Palkinnot postitettiin tammikuun loppupuolella ja onnelliset voittajat asuvat kohteissa HASO Gunillantie 8c, HASO Kuvernöörintie ja HASO Rastilanraitti 7.

Suuri kiitos kaikille vastaajille!

 

Asukastyytyväisyyskyselyn raporttiin voi tutustua täällä:
Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset 2022 (pdf)

*NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisitte asumista HASOn asunnoissa?”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0–6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9–10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … +100. Yleisesti yli 40 menevää NPS-lukua pidetään erinomaisena.