27.3.2020

Asukastyytyväisyys HASOlla on edelleen hyvällä tasolla

Kuvassa HASO Spurtti Myllypurossa.

HASOn vuosittainen asukastyytyväisyyskysely toteutettiin joulukuussa 2019. Kysely osoitti, että HASOn asukkaiden tyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla, mutta myös kehittämiskohteita on.

Kysely lähti satunnaisotannalla valituille 1000 taloudelle ja lisäksi kyselyyn pysyi vastaamaan halutessaan vaikka jokainen HASO-asukas avoimen linkin kautta. Kutsuttujen vastaajien vastausprosentti oli 22 % ja avoimen linkin kautta vastauksia tuli 421.

Kyselylomakkeeseen tehtyjen muutosten vuoksi tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden.

Asukkaat viihtyvät HASOn asunnoissa

Suositteluhalukkuudesta kertova NPS-luku* on ollut HASOlla vuosia erinomaisella tasolla, tänä vuonna se oli 54 (viime vuonna 59). Avoimen linkin kautta vastanneilla NPS-luku oli jopa noussut: se oli tänä vuonna 55 ja edellisvuonna 43. Suurin osa vastaajista piti HASOlla asumista edullisena ja turvallisena asumismuotona.

Asunnoissa viihtyminen, asunnon sijainti sekä yleinen järjestys asuintaloissa saivat edellisvuoden tapaan parhaat arvosanat koko kyselyssä (arvosanat 4,06-4,18 asteikolla 1-5).

Kyselyn uusilla kysymyksillä mitattiin tyytyväisyyttä piha-alueisiin ja vastaukset toivat esiin, että monet toivoivat talojen piha-alueiden kehittämistä entistä viihtyisämmäksi ja useampia kohderyhmiä palveleviksi.

Isännöinti ja huolto saivat hyvät arviot, mutta parannettavaakin on

Tyytyväisyys isännöintiin oli pysynyt keskimäärin samalla tasolla. Isännöintitoimisto sai kokonaisarvosanan 3,40 (edellisvuonna 3,44) Tyytyväisiä oltiin erityisesti toimistohenkilökunnan antamaan palveluun, jonka arvosanat paranivat hieman. Eniten parannettavaa on edelleen isännöitsijöiden toiminnan nopeudessa sekä isännöitsijöiden tavoitettavuudessa.

Huoltoyhtiöt saivat kokonaistyytyväisyydessä arvosanakseen hyvän arvosanan 3,56 (edellisvuonna 3,61). Jätehuoltotilojen siisteyttä, autohallien puhtaanapitoa sekä huoltohenkilökunnan oma-aloitteisuutta (esimerkiksi rappukäytävien palaneiden lamppujen vaihdossa) voi vielä parantaa.

Kyselyn uudet, jätehuoltoa koskevat kysymykset osoittivat, että jätehuollon toimivuuteen oltiin yleisesti tyytyväisiä ja HASOn asukkaat ovat hyvin kiinnostuneita lajittelusta.

Tyytyväisyys siivoukseen heikentyi

Asukkaiden tyytyväisyys siivoukseen oli kyselyn mukaan heikentynyt (kokonaistyytyväisyyden arvosana 3,18, edellisvuonna 3,51). Siivousyhtiöiden kanssa jatketaan kehityskeskusteluja. Joissakin HASOn kohteissa on kyselyn toteuttamisen jälkeen käynnistetty myös siivousyhtiön kilpailutus, koska siivouksen laadussa on havaittu toistuvia puutteita eikä tilanne ole korjaantunut annetusta palautteesta tai kehityskeskusteluista huolimatta. 

Siivouksessa on petrattavaa, mutta HASOssa uskotaan, että käynnistetyillä toimenpiteillä siivouksen tasoa saadaan parannettua.

Viestintä ja tiedonkulku

Viestinnän ja tiedonkulun tulokset olivat pitkälti edellisvuoden kaltaisia, ja asukkaat olivat tyytyväisiä erityisesti HASOn tiedotteiden sisältöön ja laatuun sekä HASOn kotisivujen sisältöön. Heikoimman arvosanan sai asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa HASOn toimintaan (2,54).

Viestintään ja tiedonkulkuun liittyen vastauksista tunnistettiin erityisesti kolme kehityskohdetta, joista asukkaat toivoivat selkeämpää viestintää ja ohjeita:

  1. Vastikkeet – miten vastike muodostuu ja kuinka asukas voi itse siihen vaikuttaa
  2. Korjaukset ja remontit – tietoa tuleville vuosille suunnitteilla olevista korjauksista
  3. Asukasvaikuttaminen – kuinka asukas voi käytännössä vaikuttaa HASOssa ja omassa kohteessaan

Nämä kehityskohteet otetaan huomioon tämän ja tulevien vuosien toimintaa suunnitellessa. Parhaillaan työstetään esimerkiksi perehdytyskansiota uusille talohallitusten puheenjohtajille. Tarkoitus on myös vuoden aikana avata haso.fi sivustolla, miten vastikkeet HASOlla muodostuvat eli mitä kuluja hoitovastike ja pääomavastike sisältävät.

Palkinnot on postitettu voittajille

Kyselyyn vastaajien ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin kolme 50 € lahjakorttia Stockmannille. Arvonnan suoritti kyselyn toteuttanut tutkimustoimisto Feelback Group Oy. Onnelliset voittajat asuvat kohteissa HASO Sänkbacka, HASO Poiju ja HASO Sandis. Lahjakortit on postitettu voittajille tällä viikolla.

Asukastyytyväisyyskyselyn raporttiin voi tutustua täällä:
Asukastyytyväisyyskyselyn tulokset 2020

*NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisitte asumista HASOn asunnoissa?”. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0-6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9-10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … 100. Yleisesti yli 40 menevää NPS-lukua pidetään erinomaisena.