Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispvm: 2.4.2014

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin Asumisoikeus Oy
Sahaajankatu 3
00880 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Harri Lyytikäinen
Sahaajankatu 3
00880 Helsinki

3. Rekisterin pitämisen peruste

Asumisoikeustoiminta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan asumisoikeus- ja vuokrasopimusten asiakassuhteen hoitoon ja hallintaan.

Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapitoon sekä huoltotoimintaan liittyvissä tilanteissa.

Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan huoneistojen markkinointiin ja asiakastutkimusten tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa asumisoikeusasuntohakijoista, asumisoikeuden haltijoista, vuokralaisista sekä mahdollisista kanssahakijoista, puolisoista ja yhteismaksajista seuraavat tiedot: Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, edunvalvontatieto, profilointitiedot, järjestysnumerotieto, asumisoikeus- ja vuokrasopimustiedot, panttaustiedot, vastikkeen ja vuokran maksutiedot, vakuustiedot, sekä osallistuminen talon omistajan järjestämään asukastoimintaan.

Mahdollisten muiden asumaan tulevien henkilöiden nimet ja syntymäajat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsestään ja kanssahakijastaan tai muista asumaan tulevista henkilöistä asuntohakemuksella, sisäänmuuttoilmoituksella, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla antamat tiedot. Tiedoja päivitetään mm. ilmoitusten ja asiakassuhteen aikaisten tapahtumien perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään yhteydenottopyyntöjen perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tässä rekisteriselosteessa ilmeneviä tietoja ei luovuteta Helsingin Asumisoikeus Oy:n ulkopuolelle, poislukien ne tahot, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin, sekä tarvittavilta osin asukkaan talon huoltoyhtiölle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Aineisto säilytetään ja arkistoidaan luotettavasti lukitussa tilassa.

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot: Tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot on talletettu suojattuun ja valvottuun konesaliin ja pääteyhteydet tapahtuvat suljetussa ja suojatussa verkossa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tulee esittää henkilötietolain 28 §:n mukaisesti Helsingin Asumisoikeus Oy:lle.

Helsingin Asumisoikeus Oy
Sahaajankatu 3
00880 Helsinki

10. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi pyytää rekisterinpitäjältä virheellisen tiedon korjaamista. Hakemuksessa havaitun virheellisen tiedon voi rekisterinpitäjä korjata saatuaan oikean tiedon hakijalta.

11. Rekisteröidyn informointi

Asuntohakemuslomakkeessa on ilmoitettu tietojen tallentamisesta asiakastietorekisteriin.